ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ     Η πολυετής εμπειρία των στελεχών και των συνεργατών του γραφείου μας και η συνεργασία με Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Σύμβουλους Επιχειρήσεων & Επενδύσεων, Νομικούς Συμβούλους και Εργατολόγους είναι μερικά από τα κύρια στοιχεία της επιτυχίας μας σαν νέο γραφείο. Η μέχρι στιγμής ανοδική μας πορεία και οι εκατοντάδες αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από το γραφείο μας αποδεικνύουν το ζήλο και την ικανότητά μας να πετυχαίνουμε τον στόχο μας σαν ομάδα.

           Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου και υπεύθυνα την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ, την πλήρη ενημέρωση των υποψηφίων ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, καθώς και πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ορθή συμμετοχή των υποψηφίων στην εκάστοτε προκήρυξη.

         Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση αιτήσεων είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε εξ αποστάσεως με εξουσιοδότηση, με Πανελλαδική κάλυψη αλλά και από το Εξωτερικό για κατοίκους εξωτερικού που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμό.


Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων:

 • Την συμβουλευτική καθοδήγηση του υποψηφίου.
 • Την στατιστική κατάταξη της προτίμησης των θέσεων.
 • Την συλλογή ή έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Την μετάφραση και επικύρωση των τίτλων σπουδών.
 • Την εγγραφή του υποψηφίου στο μητρώο του ΑΣΕΠ.
 • Την ορθή συμπλήρωση της καρτέλας μητρώου υποψηφίου.
 • Την έκδοση και πληρωμή των παραβόλων.
 • Την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης.
 • Την προετοιμασία του φακέλου.
 • Την αποστολή του φακέλου με courier.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης της αίτησης.
 • Την ενημέρωση του υποψηφίου για την έκδοση αποτελεσμάτων.
 • Την κατάθεση τυχόν ένστασης κατά των αποτελεσμάτων.
 • Την διατήρηση των δικαιολογητικών σε ηλεκτρονικό φάκελο για επόμενη αίτηση χωρίς να χρειάζεται εκ νέου η συλλογή τους όπου αυτό είναι εφικτό.


Οι εκπαιδευτικές βαθμίδες και οι κατηγορίες θέσεων:

 • ΠΕ - Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
 • ΤΕ- Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • ΔΕ - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • ΥΕ - Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

***

Βασικές αρχές Πλήρωσης θέσεων.

Οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων των φορέων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, οφείλουν να διασφαλίζουν τις αρχές της ίσης ευκαιρίας συμμετοχής, της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας, της δημοσιότητας και της διαφάνειας.

Οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 • Γραπτοί Διαγωνισμοί.
 • Πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
 • Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού με επιλογή βάσει ουσιαστικής εκτίμησης των προσόντων των υποψηφίων.

Η κάθε προκήρυξη περιλαμβάνει:

 • Τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων.
 • Τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους ή ειδικότητες και κατά φορέα (υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο).
 • Την κατανομή των θέσεων κατά νομαρχία ή επαρχείο και με ειδικότερη αναφορά των θέσεων σε παραμεθόριους νομούς ή σε παραμεθόριες περιοχές νομών ή σε νησιά για τα οποία ισχύει το πλεονέκτημα της εντοπιότητας.
 • Τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης.
 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον χρόνο υποβολής τους.
 • Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, τον τρόπο υποβολής αυτών και την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να αρχίσει πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Την εξεταστέα ύλη και την τυχόν υποβολή των υποψηφίων στην ειδική εξέταση της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 2190/1994, όταν η πλήρωση των θέσεων γίνεται με γραπτό διαγωνισμό, καθώς και τον τόπο διενέργειας του διαγωνισμού. Ο χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να ορίζεται με την προκήρυξη ή να καθορίζεται σε μεταγενέστερο χρόνο από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης και πρέπει να απέχει σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Την τυχόν υποβολή των υποψηφίων σε ειδική εξέταση βάσει της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όταν η πλήρωση των θέσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας.
 • Το δικαίωμα ασκήσεως ένστασης από τους υποψηφίους και τον τρόπο υποβολής της.
 • Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που προκηρύσσονται.
 • Όταν εκδοθεί η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που θα καθορίσει τα πάγια μέρη του περιεχομένου των προκηρύξεων, κάθε προκήρυξη θα παραπέμπει στην απόφαση αυτή για τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ' αυτήν.

Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για πλήρωση θέσεων σε προκηρύξεις μέσω του ΟΑΕΔ όπως Κοινωφελή Προγράμματα ή Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) αλλά και αιτήσεις ή αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στον ιδιωτικό τομέα σε Ελληνικά και Ξένα Sites.ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

1ΓΕ/2019

2020-01-11

Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.

Δείτε μερικές από τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή της αίτησης σας και την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών σας.

Υπολογίστε εύκολα και γρήγορα τα μόριά σας για κάθε προκήρυξη που σας ενδιαφέρει ανά κατηγορία στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αναλυτικές Πληροφορίες για την πλήρωση θέσεων στο δημόσιο μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω αρχείο. 


Συνεργάτες & Συνεργαζόμενοι Σύμβουλοι

Δικηγόρος - Νομική Σύμβουλος
Δικηγόρος - Νομική Σύμβουλος
Δικηγόρος - Νομική Σύμβουλος Μεταφράσεις
Δικηγόρος - Νομική Σύμβουλος Μεταφράσεις
Μεταφραστικό Γραφείο
Μεταφραστικό Γραφείο
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Επενδύσεων
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Επενδύσεων

Future Voice Άρτα - Κέντρο Πληροφορικής & Ξένων Γλωσσών

Επιδοτούμενα Προγράμματα - Σεμινάρια

Τηλ. Επικοινωνίας 2681.400037