ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

2024-02-28

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ (1Κ/2024) για τη πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Αναλυτικά το ΦΕΚ αναφέρει τα εξής:

1. Οι αιτήσεις

-Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024 στις 8 π.μ και λήγει την Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024 στις 2μμ

Παράβολο 3 ευρώ, 

2.Οι θέσεις

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι θέσεις της προκήρυξης είναι οι εξής:

Α' Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες οκτώ (208) θέσεις.

Κλάδων:

 • ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
 • ΠΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
 • ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ,
 • ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
 • ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
 • ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,
 • ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
 • ΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Β' Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), διακόσιες δεκαοκτώ (218) θέσεις.

Κλάδων:

 • ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
 • ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
 • ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ,
 • ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
 • ΤΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,
 • ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
 • ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ
 • ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Γ' Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), επτακόσιες ογδόντα επτά (787) θέσεις.

Κλάδων:

 • ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
 • ΔΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
 • ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ,
 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,
 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ),
 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα.

Eπίσης στην παρούσα προκήρυξη ισχύουν τα εξής:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

2. Καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. 

3. Κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β' κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής,πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών. 


ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 

ΤΕ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 

ΔΕ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β' κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (άρθρο 1, ν.δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.