ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε πως το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας αποτελεί πνευματική άυλη ιδιοκτησία του γραφείου μας και του δημιουργού του. 

Απαγορεύεται η αντιγραφή μερικώς ή πλήρως και ετούτο αφορά όλο το περιεχόμενο των σελίδων του παρόντος ιστοτόπου. Οποιαδήποτε ομοιότητα κειμένου ή μέρος αντιγραφής του, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φράσεων, διώκεται νομικά από τον ιδιοκτήτη και τον δημιουργό.

Το παρόν site έχει τυπωθεί ως προς το περιεχόμενο του και έχει διατηρηθεί σε έντυπη μορφή προς απόδειξη των παραπάνω και προς όφελος του γραφείου.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση κειμένων και άρθρων, καθώς και η ομοιότητα θεμάτων κατ' επανάληψη και κατ' εξακολούθηση.

Το εμπορικό σήμα (λογότυπο και επωνυμία) καθώς και το όνομα του ιστοτόπου είναι ιδιοκτησία του γραφείου και απαγορεύεται ρητά η χρήση και η αναδημοσίευση τους από τρίτους χωρίς την άδεια μας.


*Νομική Πτυχή

Λογοκλοπή στο Διαδίκτυο

Η αναμόχλευση του περιεχομένου είναι η αντιγραφή και επικόλληση από ιστοσελίδες και ιστολόγια. Δωρεάν διαδικτυακά εργαλεία γίνονται διαθέσιμα για να βοηθήσουν στον εντοπισμό της λογοκλοπής, και υπάρχει μια σειρά προσεγγίσεων που επιχειρεί να περιορίσει την αντιγραφή με απευθείας σύνδεση, όπως η απενεργοποίηση του «δεξιού κλικ» του ποντικιού και η ανάρτηση σημάτων προειδοποίησης σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα στις ιστοσελίδες. Περιπτώσεις λογοκλοπής που αφορούν την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμπίπτουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες περιεχομένου που στέλνουν μια ειδοποίηση κατάργησης πνευματικών δικαιωμάτων (DMCA) για τον παραβατικό ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, ή με τον πάροχο υπηρεσίας διαδικτύου (ISP) που φιλοξενεί την παραβατική τοποθεσία.

Η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του κατόχου αυτών, όταν η χρήση του υλικού περιορίζεται από πνευματικά δικαιώματα χρησιμοποιείται χωρίς συγκατάθεση. Η λογοκλοπή, αντίθετα, ασχολείται με την αύξηση της υπεραξίας της φήμης του λογοκλόπου συγγραφέα που επιτυγχάνεται μέσα από ψευδείς ισχυρισμούς της πατρότητας. Έτσι, η λογοκλοπή θεωρείται ένα ηθικό αδίκημα κατά το λογοκλόπου κοινού (παραδείγματος χάριν, αναγνώστη, ακροατή ή δασκάλου). Η λογοκλοπή θεωρείται επίσης ένα ηθικό αδίκημα ενάντια σε καθένα που έχει παράσχει στον λογοκλόπο όφελος σε αντάλλαγμα για το τι συγκεκριμένα υποτίθεται ότι είναι το αρχικό περιεχόμενο.

*(πηγή: wikipedia)


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

  • Σας ενημερώνουμε πως ΚΑΜΙΑ αίτηση δεν υποβάλλεται εάν δεν εξοφληθεί και δεν έχει το επαρκές σύνολο των δικαιολογητικών. 
  • Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της συμπλήρωσης και ελέγχου της αίτησης. Μετά την υποβολή της αίτησης και την παραλαβή της σε χρονικό περιθώριο που δεν δύναται να διορθωθεί ουδεμία παράλειψη ή συστημικός λάθος αναγνωρίζεται. 
  • Η σειρά και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται από το σύνολο των αιτήσεων και την επάρκεια των δικαιολογητικών. 
  • Το γραφείο μπορεί να αναλάβει την συλλογή και έκδοση δικαιολογητικών ΜΟΝΟ με εντολή του υποψηφίου και ΜΟΝΟ εφόσον αυτά δεν δύναται να προσκομισθούν από τον ίδιο τον υποψήφιο. Η ευθύνη των δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον υποψήφιο. 
  • Οι επιδιωκόμενες θέσεις προτίμησης του υποψηφίου ΠΡΕΠΕΙ να καταγράφονται από τον ίδιο και να τηρούνται μέχρι το πέρας της προκήρυξης. Εκτός των περιπτώσεων που δηλώνονται όλες χωρίς προτίμηση σειράς. 

Όροι & Προϋποθέσεις Αιτήσεων Προκηρύξεων


Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής και διεκπεραίωσης του γραφείου μας παρέχονται με βάση τα δεδομένα και την πληροφόρηση που ο υποψήφιος θέτει υπ' όψη μας. Το γραφείο μας διαθέτει την τεχνογνωσία και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τον υποψήφιο σχετικά με την κατάρτιση του φακέλου του (αίτηση και δικαιολογητικά) και, όπου προβλέπεται, την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στους αρμόδιους φορείς (ενδεικτικά: ΑΣΕΠ) και την παροχή αποδεικτικών εγγράφων και αντιγράφων.

Σε περίπτωση αμέλειας του ενδιαφερομένου για την έγκαιρη προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, η καταβληθείσα αμοιβή δεν επιστρέφεται.

Το γραφείο μας ουδεμία ευθύνη φέρει για την ορθότητα των στοιχείων που προσκόμισε ο υποψήφιος όπως επίσης και για την πληρότητα του φακέλου, την ευθύνη των οποίων φέρει αποκλειστικά ο υποψήφιος. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας του προσωπικού, δυσλειτουργιών των εφαρμογών ή των ιστοσελίδων, των ειδικών πλατφορμών και της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ή την αποστολή των δικαιολογητικών σε έντυπη ή ηλεκτρονική αλληλογραφία, το γραφείο μας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας που μπορεί να υποστεί ο υποψήφιος συνεπεία των υπηρεσιών που έλαβε από το γραφείο μας και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα αποζημίωσης του υποψηφίου περιορίζεται στο ύψος της αμοιβής που κατέβαλλε ως προς το κόστος της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο υποψήφιος είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ορθότητα των αιτήσεων και των περιεχομένων στοιχείων, κριτηρίων και δικαιολογητικών. Οφείλει να ενημερώνει και να τροφοδοτεί έγκαιρα και έγκυρα με τα όσα επιθυμεί να συμπεριληφθούν στην αίτησή του.

Ο υποψήφιος οφείλει να παραλάβει έγκαιρα και αφού προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος, αντίγραφο ή το πρωτότυπο της αίτησης και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών που απαρτίζουν στο σύνολο την συμμετοχή του στην όποια διαδικασία. Η παραλαβή θα πρέπει να γίνεται εμπρόθεσμα ώστε να μεσολαβεί επαρκές χρονικό περιθώριο για τυχόν διορθώσεις ή επανυποβολή της αίτησης, αποστολή ή ακύρωση υποβολής και επαναποστολής.

Σε περίπτωση επιθυμίας ακύρωσης της αίτησης μετά την οριστική υποβολή της είτε χειρόγραφα είτε ηλεκτρονικά, με ή χωρίς ηλεκτρονική ή φυσική αποστολή, ακόμη και χωρίς την καταχώρηση της εάν έχει παραχθεί εργασία προς την ολοκλήρωση ή συμπλήρωσή της, το αντίτιμο της αξίας δεν επιστρέφεται.

Με την εντολή παροχής προεργασίας και διεκπεραίωσης οποιασδήποτε αίτησης του υποψηφίου για συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε διαγωνισμό αναλαμβάνει το γραφείο μας νοείται αυτομάτως η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος. Ο υποψήφιος κατά την απόδοση εντολής προς το γραφείο συμπληρώνει είτε ο ίδιος είτε το προσωπικό του γραφείου, έγγραφο παραγγελίας / φόρμα αίτησης που σημαίνει ομοίως και εξ ολοκλήρου την αποδοχή των ανωτέρω.

Ο υποψήφιος λαμβάνει γνώση των όρων προφορικά ή γραπτά ή μέσω αναρτημένων ανακοινώσεων ή μέσω της φόρμας αίτησης και ρητά τους αποδέχεται στο σύνολο τους. Σε περίπτωση αντίρρησης το γραφείο δεν αναλαμβάνει κανένα μέρος των υπηρεσιών αιτήσεων του.-

Ανάρτηση: Τετάρτη 7/3/2018