Συχνές Ερωτήσεις για Αιτήσεις ΑΣΕΠ


1. Μπορώ να κάνω αίτηση για μια νέα προκήρυξη ενώ έχω ήδη κάνει

    αίτηση σε μια άλλη?  

 • Ναι. Μπορείτε να κάνετε αίτηση σε περισσότερες από μια προκηρύξεις ακόμα και αν η θέση είναι ίδια ή διαφορετική. Παράδειγμα, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στην ΧΚ/2019 ως ΤΕ Διοικητικό και στην ΨΚ/2019 ως ΤΕ Πληροφορικής. Μπορείτε ακόμα να υποβάλετε και ταυτόχρονα αιτήσεις σε διαφορετικές προκηρύξεις και με διαφορετικό κλάδο πχ στην μια προκήρυξη να συμμετέχετε ως ΤΕ και στην άλλη ως ΔΕ. 

2. Εργάζομαι στον Ιδιωτικό τομέα με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Μπορώ να υποβάλω αίτηση σε προκήρυξη?

 • Ναι. Αίτηση μπορείτε να υποβάλετε κανονικά, απλά σε περίπτωση που μοριοδοτείται ο χρόνος ανεργίας (για τους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ) εσείς δεν θα βαθμολογείτε. Σε περίπτωση διορισμού οφείλετε να παρουσιαστείτε αν κάνετε αποδοχή θέσης. Ισχύει το ίδιο για θέσεις τακτικού ή εποχιακού προσωπικού.

3. Είμαι από/σε Τρίτεκνη Οικογένεια. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?

Προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό προσώπου ως τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας. Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (ν.):

 • Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και
 • Τα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται.
 • Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

4. Είμαι από/σε Πολύτεκνη Οικογένεια. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?

Προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό προσώπου ως πολύτεκνου ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας

 • Την ιδιότητα αυτή αποκτούν:

1.Οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

2.Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

3.Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ' οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, αυτός, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 1.

Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν είναι τουλάχιστον δύο απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων υπό τους περιορισμούς της ανωτέρω παραγράφου 1.

5. Τι γίνεται αν είμαι υποψήφιος με τέκνο, αδελφό ή σύζυγο ή γονέα με αναπηρία 67% και άνω?

Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται (ν.):

 • Από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ και
 • Κατ' εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για την απόδειξη της ιδιότητας του γονέα, τέκνου, συζύγου, αδελφού που ασκεί το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) προσκομίζονται τα απαραίτητα ανά προκήρυξη δικαιολογητικά απόδειξης της αναπηρίας και της συγγένειας.


6. Τι γίνεται με την εντοπιότητα / βεβαίωση μόνιμης κατοικίας?

Για να γίνει χρήση του πλεονεκτήματος της εντοπιότητας θα πρέπει οι υποψήφιοι να υπηρετήσουν για μια 10ετία στη συγκεκριμένη θέση, χωρίς -σε αυτό το διάστημα- να ζητήσουν απόσπαση, μετάθεση ή μετάταξη σε άλλη περιοχή. Όσοι διαθέτουν το προνόμιο της εντοπιότητας, εφόσον σημειώσουν τους αντίστοιχους κωδικούς, προηγούνται έναντι άλλων συνυποψηφίων τους.

 • Πώς παίρνετε εντοπιότητα;

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν το συγκεκριμένο κριτήριο θα πρέπει να προσκομίσουν "βεβαίωση μόνιμης κατοικίας" και όχι πιστοποιητικό εντοπιότητας. Αυτό αναφέρεται με σαφήνεια στην ανάλυση του ΑΣΕΠ για την εντοπιότητα.

 • Τι χαρτιά πρέπει να καταθέσετε;

Για να πάρετε εντοπιότητα θα πρέπει να καταθέσετε στο δήμο απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της Εφορίας με την διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας σας κατ'ελάχιστο τα δυο τελευταία έτη.

 Στην αίτηση πρέπει να σημειωθούν οι κωδικοί 06 ή 07. Σημαίνουν: Ο "06" μόνιμος κάτοικος δήμων, των νομών ή των νησιών παραμεθόριων περιοχών. Ο "07" μόνιμος κάτοικος δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων. 

*Σημειώστε ότι η υπεύθυνη δήλωση δεν αποτελεί αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας.

 • Σε ποιες περιοχές ισχύει;

Στους Δήμους των νομών Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας ή των νησιών Αγαθονήσι, Αλόννησος, Άνδρος, Αντίπαρος, Αστυπάλαια, Ζάκυνθος, Θάσος, Θήρας, Ιθάκη, Ίος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κέρκυρα, Κίμωλος, Κύθνος, Κως, Λειψοί, Λέσβος, Λευκάδα, Λήμνος, Μεγανήσι, Μεγίστη, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Νίσυρος, Οινούσσες, Πάρος, Πάτμος, Ρόδος, Σαμοθράκη, Σάμος, Σέριφος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σίφνος, Σκύρος, Σύμη, Σύρος, Τήλος, Τήνος, Χίος, Ψαρά ή των παραμεθόριων περιοχών του νομού Ιωαννίνων , δηλαδή, των δήμων Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Δελβινακίου, Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Καλπακίου, Κεντρικού Ζαγορίου, Κονίτσης, Μαστοροχωρίων, Μολοσσών, Τύμφης ή των κοινοτήτων Αετομηλίτσης, Λάβδανης, Πάπιγκου, Πωγωνιανής και Φούρκας και των δήμων Πωγωνίου, Ζίτσας, Ζαγορίου και Κόνιτσας του νομού Ιωαννίνων και δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων (δ. Βιάννου, δ. Βορείων Τζουμέρκων, δ. Γεωργίου Καραϊσκάκη, δ. Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, δ. Δυτικής Μάνης, δ. Επιδαύρου, δ. Ερυμάνθου, δ. Ζαγοράς-Μουρεσίου, δ. Ζαχάρως, δ. Θέρμου, δ. Κεντρικών Τζουμέρκων, δ. Μετσόβου, δ. Νεμέας, δ. Νότιας Κυνουρίας, δ. Οροπεδίου Λασιθίου, δ. Σπετσών, δ. Σφακίων, δ.Ύδρας

7. Είμαι άνεργος. Έχω επιπλέον μόρια? Αν ναι σε ποια κατηγορία/κλάδο?

Το κριτήριο Ανεργία βαθμολογείται ανά εξάμηνο ανεργίας και μέχρι (8) συνολικά εξάμηνα μόνο για την ΥΕ.

 • Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ, για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει:

Α) Ότι κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως ή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι άνεργοι.

Β) Η τελευταία ημερομηνία της τελευταίας εγγραφής συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης.

8. Πρέπει να έχω ενημερωμένα τα στοιχεία μου στο Μητρώο του ΑΣΕΠ και δικαιολογητικά μου?

 • Ναι. Το Μητρώο και όλες οι καρτέλες σας θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένα όπως επίσης και οι καρτέλες των τίτλων και των δικαιολογητικών σας. Θα πρέπει να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας ώστε να είναι ενημερωμένα για ανάκληση των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αιτήσεις σας. Το άμεσο προσεχές διάστημα θα είναι υποχρεωτική η πλήρης οργάνωση και ενημέρωση των στοιχείων και των δικαιολογητικών καθώς θα σταματήσει η φυσική υποβολή φακέλου.

9. Μπορώ να επιλέξω σε μία αίτηση περισσότερες από μια κατηγορία θέσεων?

 • Η αίτηση σας θα πρέπει να είναι μιας εκπαιδευτικής βαθμίδας υποχρεωτικά (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Αν έχετε όμως τους κατάλληλους τίτλους σπουδών και τα απαραίτητα προσόντα για να διεκδικήσετε περισσότερες θέσεις άλλα στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα τότε μπορείτε να το κάνετε. Δηλαδή, αν έχετε πτυχίο ΔΕ Νοσηλευτή και έχετε και πτυχίο ΔΕ Πληροφορικής μπορείτε να επιλέξετε και τους δύο κωδικούς θέσεων.

10. Μπορώ να αυξήσω τις πιθανότητες για διορισμό?

 • Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης αιτήσεων ή πλάνο επιτυχίας για τα μόρια σας. Κάθε τίτλος ή δικαιολογητικό είναι ένα μοριοδοτούμενο "προϊόν". Κανείς δεν ξέρει να υπολογίσει τα ποσοστά επιτυχίας ή αποτυχίας απο την στιγμή που δεν γνωρίζουμε πόσοι ή ποιοι άλλοι θα καταθέσουν ομοίως αίτηση για τις αντίστοιχες θέσεις. Ακόμα παίζει ιδιαίτερη σημασία η κατάταξη προτίμησης των θέσεων που επιλέγουμε.

11. Έκανα αίτηση για μια προκήρυξη, είμαι επιτυχών αλλά μετάνιωσα και δεν θέλω να πάω. Έχει επιπτώσεις αυτή μου την επιλογή?

 • Αν δηλώσετε μια θέση και επέλθει επιτυχία αλλά αρνηθείτε να αποδεχτείτε την θέση σας, τότε πιθανόν να έχετε κυρώσεις που σχετίζονται με την κατάθεση μελλοντικών αιτήσεων. Αυτό αναλύεται σε κάθε προκήρυξη διαφορετικά.

12. Πως καταθέτω έντυπα τα δικαιολογητικά μου? Χρειάζονται κάποια συγκεκριμένη διεργασία?

 • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι όπως ορίζονται κάθε φορά από την κάθε προκήρυξη. Στην πλειοψηφία τους θα πρέπει να είναι γνήσια φωτοαντίγραφα των κυρίων τίτλων σπουδών, επικυρωμένα και μεταφρασμένα αντίγραφα των ξενόγλωσσων τίτλων, πιστοποιητικά που χορηγήθηκαν εντός τριμήνου προ της έκδοσης της προκήρυξης και πρόσφατες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εμπειρίας ή ανεργίας σε διάστημα εντός της ημερομηνίας έκδοσης της προκήρυξης. Κάθε προκήρυξη αναφέρει αναλυτικά την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται. Η αστυνομική ταυτότητα και τα έγγραφα που φέρουν σφραγίδα Ελληνικής Δημοκρατίας δεν απαιτούν επικυρωμένο /γνήσιο φωτοαντίγραφο.