Έντυπη Αίτηση για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου

Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης διεκπεραίωση της αίτησης και των δικαιολογητικών, το κόστος ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης και η αποστολή των αντιγράφων και των δικαιολογητικών στον υποψήφιο σε ηλεκτρονική μορφή.

Κόστος Υπηρεσίας: 15,00€

Κόστος Αποστολής: 3,00€

18,00 €