Αίτηση Επικουρικού

Αίτηση για το Λοιπό Επικουρικό του Υπουργείου Υγείας

Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης διεκπεραίωση της αίτησης και των δικαιολογητικών και η αποστολή των αντιγράφων και των δικαιολογητικών στον υποψήφιο σε ηλεκτρονική μορφή.

Κόστος Υπηρεσίας: 25,00€

25,00 €