ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΠ

2019-02-15

302 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΠ
(ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ)

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 25/2/2019

Την πλήρωση με μεικτό σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και αξιολόγησης ειδικότερων προσόντων, τριακοσίων δύο (302) κενών οργανικών θέσεων, κατά Κλάδο, όπως παρακάτω:

α. (8) θέσεων του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού
β. Πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών
γ. (60) θέσεων του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής
δ. (56) θέσεων του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων -Ακροατών
ε. (2) θέσεων του Κλάδου ΠΕ9 Ψυχολόγων
στ. Είκοσι (20) θέσεων του Κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής
ζ. (2) θέσεων του Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών- Γραφίστες
η. (3) θέσεων του Κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού
θ. (61) θέσεων του Κλάδου ΔΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών
ι. (3) θέσεων του Κλάδου ΔΕ9 Οδηγών
ια. (33) θέσεων του Κλάδου ΔΕ11 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων.
Οι ως άνω θέσεις θα καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών της Μονάδων.

Γενικά προσόντα διορισμού:
Οι υποψήφιοι πρέπει :
α. Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη :
(1) 1984 έως και 1998 οι υποψήφιοι των Κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(2) 1989 έως και 1998 οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ. ΕΠΙΟΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών αρχίζει την 25η Φεβρουαρίου και λήγει την 12η Μαρτίου 2019.