ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2018

2018-03-26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2018

Ξεκινούν την Πέμπτη 12 Απριλίου οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ

για την προκήρυξη 2Κ/2018 που αφορά 42 προσλήψεις στην Α.Ε.Π.Π.


ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (42) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ :

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) : 19 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.): 12 θέσεις ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας και ΤΕ Πληροφορικής

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε), : 9 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), : 2) θέσεις ΥΕ Επιμελητών

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 

12 Απριλίου 2018 και λήγει στις 27 Απριλίου 2018.