ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΛΚΕ

2021-07-02

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων.

  • Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (proskliseis_elke@uoi.gr) μέσα σεπροθεσμία δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 15/07/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Τίτλο: «Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edgefor indusTry 4.0-(PLANET4)", Κωδικό «60980» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθ. Χρυσόστομο Στύλιο, το οποίο Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+, KA2: Cooperationfor innovation and the exchange of good practices: Knowledge Alliances της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017) για το παρακάτω έργο: Το έργο Planet4 επιδιώκει να μελετήσει και να προτείνει μεθοδολογίες για την ενίσχυση τηςέρευνας και διδασκαλίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης ως δύο πεδίων απαραίτητων για την επίτευξη και εισαγωγή της Τέταρτης (4ης) Βιομηχανικής Επανάστασης στις Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων.

Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης ΕΛΚΕ


Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (proskliseis_elke@uoi.gr) μέσα σεπροθεσμία δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 15/07/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

Δείτε αναλυτικά:


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1


Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Τίτλο: «Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edgefor indusTry 4.0-(PLANET4)", Κωδικό «60980» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθ. Χρυσόστομο Στύλιο, το οποίο Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+, KA2: Cooperationfor innovation and the exchange of good practices: Knowledge Alliances της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017) για το παρακάτω έργο: Το έργο Planet4 επιδιώκει να μελετήσει και να προτείνει μεθοδολογίες για την ενίσχυση τηςέρευνας και διδασκαλίας της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης ως δύο πεδίων απαραίτητων για την επίτευξη και εισαγωγή της Τέταρτης (4ης) Βιομηχανικής Επανάστασης στις Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2


Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών», με ακρωνύμιο HERMES, Κωδικό «60600» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρυσόστομο Στύλιο, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και της Ελλάδας, προσκαλείτους/τις ενδιαφερομένους/ες να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017) για ταπαρακάτω αντικείμενα απασχόλησης: Το έργο HERMES έχει σαν στόχο την ενίσχυση της συνέργειας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την προώθηση και ενίσχυση της κοινής εδαφικής κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας και της Απουλίας μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, πουπεριλαμβάνουν έργα υποδομής σε εγκαταλειμμένους αρχαιολογικούς χώρους, παρεμβάσεις προσβασιμότητας και βιώσιμες καινοτόμες πολιτιστικές υπηρεσίες. Η κοινή παρέμβαση μεταξύ πολιτιστικών φορέων και δημόσιων αρχών είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ελκυστικότητας των εμπλεκομένων περιοχών, εστιάζοντας στην τοπική ταυτότητα και στις αρχαίες διαδρομές που μοιράζονται οι δύο χώρες. Το θέατρο, η μουσική και εικαστικές τέχνες αποτελούν ενδιαφέροντα εργαλεία για την ενίσχυση και την αποκατάσταση περιοχών και παραδόσεων στις τοπικές και ευρωπαϊκές κοινότητες.

 
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών», με ακρωνύμιο HERMES, Κωδικό «60600» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρυσόστομο Στύλιο, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και της Ελλάδας, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017) για τα παρακάτω αντικείμενα απασχόλησης: Το έργο HERMES έχει σαν στόχο την ενίσχυση της συνέργειας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την προώθηση και ενίσχυση της κοινής εδαφικής κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας και της Απουλίας μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, που περιλαμβάνουν έργα υποδομής σε εγκαταλειμμένους αρχαιολογικούς χώρους, παρεμβάσεις προσβασιμότητας και βιώσιμες καινοτόμες πολιτιστικές υπηρεσίες. Η κοινή παρέμβαση μεταξύ πολιτιστικών φορέων και δημόσιων αρχών είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ελκυστικότητας των εμπλεκομένων περιοχών, εστιάζοντας στην τοπική ταυτότητα και στις αρχαίες διαδρομές που μοιράζονται οι δύο χώρες. Το θέατρο, η μουσική και εικαστικές τέχνες αποτελούν ενδιαφέροντα εργαλεία για την ενίσχυση και την αποκατάσταση περιοχών και παραδόσεων στις τοπικές και ευρωπαϊκές κοινότητες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3

 
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών», με ακρωνύμιο HERMES, Κωδικό «60600» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρυσόστομο Στύλιο, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και της Ελλάδας, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017) για τα παρακάτω αντικείμενα απασχόλησης: Το έργο HERMES έχει σαν στόχο την ενίσχυση της συνέργειας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την προώθηση και ενίσχυση της κοινής εδαφικής κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας και της Απουλίας μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, που περιλαμβάνουν έργα υποδομής σε εγκαταλειμμένους αρχαιολογικούς χώρους, παρεμβάσεις προσβασιμότητας και βιώσιμες καινοτόμες πολιτιστικές υπηρεσίες. Η κοινή παρέμβαση μεταξύ πολιτιστικών φορέων και δημόσιων αρχών είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ελκυστικότητας των εμπλεκομένων περιοχών, εστιάζοντας στην τοπική ταυτότητα και στις αρχαίες διαδρομές που μοιράζονται οι δύο χώρες. Το θέατρο, η μουσική και εικαστικές τέχνες αποτελούν ενδιαφέροντα εργαλεία για την ενίσχυση και την αποκατάσταση περιοχών και παραδόσεων στις τοπικές και ευρωπαϊκές κοινότητες.