ΟΠΣΥΔ ΓΙΑ Ε.Α.

2019-05-03

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.


ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) κλάδου ΔΕ01 και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα ειδικά τυπικά καθώς και τα γενικά προσόντα που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Γ2 και Γ1 αντίστοιχα) του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 στο πλαίσιο των αριθ. 1ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) αντίστοιχα.

Απαραίτητα βήματα εγγραφής υποψηφίων μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ

1. ΟΠΣΥΔ εγγραφή με κωδικούς.
2. Μαζεύετε όλα τα δικαιολογητικά σας.
3. Εκτυπώνετε την αίτηση από την υπουργική απόφαση.
4. Πάτε στην Α ή Β βαθμιαία που ανήκετε για καταχώρηση και επικύρωση στοιχείων.
4. Εκδίδεται παράβολο για την αίτηση του ΑΣΕΠ.
5. Κάνετε ηλεκτρονικά την αίτηση στον ΑΣΕΠ. 

Συνοπτικά τα δικαιολογητικά:

 • Πτυχία και γενικά όλοι οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται
 • Μεταπτυχιακοί  ή Διδακτορικοί Τίτλοι Σπουδών
 • Βεβαίωση Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού (το έντυπο μαθημάτων με τις μονάδες)
 • Άδειες Ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 • Βεβαιώσεις τυχόν μελών ειδικών Σωματείων ή Μητρώων (πχ ΕΝΕ κτλ)
 • Ειδική Επιμόρφωση σε Ειδική Αγωγή
 • Βεβαιώσεις για επάρκεια Braille ή Νοηματικής Γλώσσας.
 • Ξένες Γλώσσες (επιπέδου Β2-Γ1-Γ2)
 • Δίπλωμα χειρισμού Υπολογιστών
 • Ταυτότητα
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα)
 • Βεβαίωση Αναπηρίας για υποψήφιο-σύζυγο-τέκνο (αν υπάρχει ποσοστό αναπηρίας - ΑΜΕΑ)
 • Βεβαίωση για Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία (έως 120 μήνες)
 • ΚΑΙ Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο κατά κωδικό θέσης


ΠΡΟΣΟΧΗ 

* Τίτλοι και δικαιολογητικά που δεν έχουν εκδοθεί από Δημόσιο φορέα χρειάζονται επικύρωση από δικηγόρο ή/και μετάφραση αν δεν είναι στην Ελληνική Γλώσσα!

* Σε τίτλους της αλλοδαπής απαραίτητη η ισοτιμία και αναγνώριση.

*Για την κατηγορία ΔΕ Βρεβονηπιοκόμων κτλ από ΙΕΚ απαραίτητη η πιστοποίηση προσόντων.Μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω τα ΦΕΚ των προκηρύξεων, την υπουργική απόφαση και την αίτηση δικαιολογητικών για την διαδικασία εγγραφής σας και την υποβολή της αίτησης σας μέσω ΑΣΕΠ.