ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2022

2022-11-24

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΓΡΑΠΤΟΣ 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   -  2Γ/2022

5.124 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΕ-ΤΕ


   Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα τυπικά και γενικά προσόντα συμμετοχής, «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» για τη διαδικασία κατάταξης με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα (Α' στάδιο), προκειμένου οι επιτυχόντες να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ ειδικοτήτων,  εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα καθώς και θέσεων ΕΕΠ, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν την ανά γνωστικό αντικείμενο απαιτούμενη εξειδίκευση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 

2 Δεκεμβρίου & λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2022.


Επισημαίνεται ότι  ΜΟΝΟ οι επιτυχόντες του Α' σταδίου για τους κλάδους/ειδικότητες ΠΕ & ΤΕ δύνανται να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων.

ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα γνωστοποιούνται εγκαίρως, με ανακοινώσεις του Α.Σ.Ε.Π. Στην πρόσκληση για πρώτη φορά δεν θα αναφέρεται αριθμός θέσεων προς πλήρωση, ούτε φορείς που ζητούν προσωπικό.

Το διαγωνιστικό κομμάτι αποτελεί το πρώτο στάδιο, κατά το οποίο οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και σε δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, η οποία αντικαθιστά την εργασιακή εμπειρία, που πλέον θα έχει σημαντικά μικρότερη βαρύτητα από άποψη μορίων. Κυριότερη μέθοδος εξέτασης είναι οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

Γενικά Στοιχεία

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός

Αφορά τις θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για τις κατηγορίες Ε.Ε.Π. (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό), Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και  Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) στους περισσότερους φορείς του Δημοσίου καθώς και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Γενική Κυβέρνηση (οι εξαιρέσεις αυτές αφορούν θέσεις του διαγωνισμού και όχι τα πτυχία).

Τελικά μετά την έκδοση της προκήρυξης στον διαγωνισμό δεν θα συμμετέχει η κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εξαιρούνται :

 • Οι Δικαστικοί Λειτουργοί, προσωπικό Ν.Σ.Κ., ιατροδικαστές.

 • Οι Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και το Ερευνητικό προσωπικό.

 • Οι Στρατιωτικοί, οι Αστυνομικοί, οι Λιμενικοί και το προσωπικό της Ε.Υ.Π.

 • Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού κλάδου.

 • Το Ιατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ. του Ε.Ο.Δ.Υ. ,...

 • Οι εισαγόμενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 • Αριθμός εξειδικευμένων θέσεων οι οποίοι προσλαμβάνονται με βάση ειδικά προσόντα ή με βάση εκτάκτων αναγκών.

Δομή και περιεχόμενο

Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός, ο οποίος θα πραγματοποιείται υπό τη μορφή των Πανελληνίων Εξετάσεων για τα ΑΕΙ, σύμφωνα με το ΦΕΚ θα συμπεριλαμβάνει:

 • Εξέταση γενικών γνώσεων καθώς και εξέταση γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων.

 • Δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας (δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην εργασίας)
 • Οι εξετάσεις θα διενεργούνται είτε με τη μέθοδο πολλαπλών επιλογών είτε με την ανάπτυξη κειμένου είτε και συνδυασμό και των δύο.
 • Για την κάλυψη θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), απαιτείται και ατομική δομημένη συνέντευξη με τους υποψηφίους. Με τη δομημένη συνέντευξη κρίνονται η καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης, καθώς και η επικοινωνιακή τους ικανότητα. Η δομημένη συνέντευξη αφορά, ενδεικτικά, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες και λοιπά προσόντα του υποψηφίου.
 • Κατόπιν αιτήματος του φορέα και έγκρισης του Α.Σ.Ε.Π., είναι δυνατή η διεξαγωγή πρακτικών δοκιμασιών για τη διακρίβωση της καταλληλότητας των προσόντων των υποψηφίων. Οι πρακτικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν ιδίως τεστ προσομοίωσης στο αντικείμενο απασχόλησης της θέσης, αθλητικές δοκιμασίες, δοκιμασίες ορθοφωνίας ή ψυχομετρικά τεστ.
 • Κατόπιν αιτήματος του φορέα και έγκρισης του Α.Σ.Ε.Π., είναι δυνατή η διεξαγωγή εξέτασης ειδικών γνώσεων για τη διαπίστωση της απαιτούμενης εμπειρίας για την υπό πλήρωση θέση. Η εξέταση αυτή διεξάγεται παράλληλα με την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας και διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη.
 • Στην δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας αξιολογούνται ο γλωσσικός και αριθμητικός συλλογισμός, οι δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία. Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 50% για τις ερωτήσεις γνώσεων και 50% για την εργασιακή αποτελεσματικότητα. 
 • Επιτυχόντες θα είναι όσοι πιάσουν την βάση σε κάθε μάθημα και συνολικά. Αυτοί θα αποτελέσουν τη λεγόμενη «δεξαμενή» επιτυχόντων που μετέχουν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας. Σε αυτό το στάδιο, αφού θα έχει προηγηθεί η έκδοση των πινάκων βαθμολογίας ανά κλάδο/ειδικότητα, εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι επιτυχόντες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής δηλώνοντας προτιμήσεις θέσεων καθώς και προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες.
 • Οι προσλήψεις ανα φορέα θα γίνονται με σειρά προτεραιότητας με βάση την βαθμολογία των εξετάσεων, στην οποία θα προσμετρώνται επιπλέον τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες κ.λπ.) και η εντοπιότητα.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ)


Οι θέσεις και η κατανομή τους ανά ειδικότητα: 


ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ / ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ


Χρήσιμα links και σημειώσεις για τα μέλη μας σχετικά με τις θεματικές ενότητες. Μπείτε στο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ?-ΔΙΑΒΑΖΩ! και βρείτε βοηθητικά αρχεία και ιστοσελίδες με ανοιχτό περιεχόμενο μελέτης.


ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΣΕΠ


Βαθμολόγηση υποψηφίων

Η βαθμολογική κλίμακα για κάθε ένα από τα δύο διαφορετικά διαγωνίσματα ορίζεται με σε κλίμακα από 0 - 100. Ως απαραίτητη βάση θεωρούνται οι 55 μονάδες τουλάχιστον για κάθε εξεταζόμενη ενότητα. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού η βάση μπορεί να αυξηθεί. Δύναται επίσης να οριστεί και αρνητική βαθμολογία στις απαντήσεις των διαγωνισμάτων.

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι :

 • 50% για την εξέταση γνώσεων
 • 50% για την δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικής.

Με την προκήρυξη του διαγωνισμού μπορούν να γίνουν μεταβολές στους συντελεστές βαρύτητας.

Η τελική βαθμολογία κάθε υποψήφιου αποτελεί το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών (λαμβάνοντας υπόψιν και τους συντελεστές βαρύτητας).

Δομή πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει την εξέταση σε δύο διαφορετικά διαγωνίσματα :

α) Εξέταση γνώσεων : Γνώσεις πάνω σε θέματα Συνταγματικού, Ευρωπαϊκού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Κράτους, Δημόσιας Διοίκησης, Μακροοικονομικής και Δημόσιας Οικονομικής.

β) Δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας : Γλωσσικές και Αριθμητικές Δεξιότητες, δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο της εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της εργασίας.

Όσο αφορά την ατομική συνέντευξη για το Ε.Ε.Π., και αυτή βαθμολογείται σε κλίμακα 1-100 μονάδων. Αναλυτικά η βαθμολογία καθορίζεται ως εξής :

 • Επιστημονική κατάρτιση στο αντικείμενο της θέσης έως 50 μονάδες
 • Επαγγελματική εμπειρία έως 35 μονάδες
 • Επικοινωνιακή ικανότητα έως 15 μονάδες

Η μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της επιτροπής. Ο βαθμός της συνέντευξης πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 0,35 προστίθεται στη βαθμολογία του υποψηφίου.


ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ   (α' μέρος)

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο (2) μαθήματα/δοκιμασίες: α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο να έχουν οι υποψήφιοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία. Η βαθμολογία σταθμίζεται με τους συντελεστές βαρύτητας: α) εξέταση γνώσεων: 50%, β) δοκιμασία δεξιοτήτων: 50%.


1. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα- Ιεραρχία κανόνων δικαίου

 • 1.1 Η μορφή του πολιτεύματος - Η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία
 • 1.2 Το κοινοβουλευτικό σύστημα - Σχέσεις των οργάνων
 • 1.3 Κράτος δικαίου και ειδικότερα:
 • 1.3.1 Κατοχύρωση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και δικαιωμάτων ομαδικής δράσης (αρ. 4-25 Σ)
 • 1.3.2 Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών (αρ. 26 Σ)
 • 1.3.3 Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων (αρ.93 παρ.4 & 100 Σ)
 • 1.3.4 Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων (αρ. 103 Σ)
 • 1.4 Οι πηγές του δικαίου: Ο κορμός της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου της έννομης τάξης
 • 1.5 Σχέση Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου

2. Θεμελιώδη Δικαιώματα 

 • 2.1 Έννοια και κατηγορίες δικαιωμάτων
 • 2.2 Φορείς, αποδέκτες, πεδίο προστασίας
 • 2.3 Περιορισμοί των δικαιωμάτων 
 • 2.4 Η αρχή της αναλογικότητας
 • 2.5 Η αρχή της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης
 • 2.6 Η αξία του ανθρώπου

3. Όργανα του Κράτους -Οργάνωση της Διοίκησης

 • 3.1 Βουλή 
 • 3.2 Πρόεδρος της Δημοκρατίας
 • 3.3 Πρωθυπουργός - Πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα
 • 3.4 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα
 • 3.5 Υπουργοί - Ευθύνη των μελών της κυβέρνησης
 • 3.6 Δικαστική λειτουργία
 • 3.7 Τα Υπουργεία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
 • 3.8 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση α' και β' βαθμού
 • 3.9 Ανεξάρτητες Αρχές (συνταγματικά κατοχυρωμένες, νομοθετικά προβλεπόμενες)
 • 3.10 Μορφές ελέγχου στη δημόσια διοίκηση

4. Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύνθεση, τρόπος ανάδειξης, κύριες αρμοδιότητες)

 • 4.1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 • 4.2 Συμβούλιο Υπουργών
 • 4.3 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • 4.4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή

5. Δημόσια Πολιτική

 • 5.1 Έννοια της δημόσιας πολιτικής
 • 5.2 Τα βασικά στάδια διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής
 • 5.3 Ομάδες συμφερόντων - Η κοινωνία των πολιτών: ο ρόλος τους στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών
 • 5.4 Αρχές καλής νομοθέτησης


6. Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

 • 6.1 Βασικές Αρχές της Διοικητικής Δράσης
 • 6.2 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων [Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 όπως ισχύει) ΜΕΡΟΣ Β' (ΚΕΦ. Α', Β', Γ', Δ') και ΜΕΡΟΣ Γ' (ΚΕΦ. Α', Β', Γ')]
 • 6.3 Ηθική και δεοντολογία στον δημόσιο τομέα: Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα
 • 6.4 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 όπως ισχύει, άρθρα 4-7, 13-21)

7. Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει)

 • 7.1 Ορισμοί ανοικτών δεδομένων - Γενικές αρχές
 • 7.2 Ψηφιακή διαφάνεια
 • 7.3 Ηλεκτρονικά έγγραφα
 • 7.4 Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών - Ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης
 • 7.5 Διαλειτουργικότητα των φορέων του δημοσίου τομέα

8. Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί

 • 8.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Έννοια
 • 8.2 Κατά κεφαλή ΑΕΠ: Έννοια
 • 8.3 Ρυθμός Οικονομικής Μεγέθυνσης ΑΕΠ: Έννοια, Τύπος
 • 8.4 Αιτίες αύξησης του ΑΕΠ και συντελεστές παραγωγής: Έννοια
 • 8.5 Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα: Έννοια
 • 8.6 Ανεργία (Εργατικό Δυναμικό, Απασχολούμενοι, Άνεργοι): Έννοια-Ορισμοί σύμφωνα με ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT
 • 8.7 Πληθωρισμός: Έννοια, Μορφές/Διακρίσεις
 • 8.8 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Έννοια, Περιγραφή/Λειτουργία

9. Δημοσιονομική Πολιτική

 • 9.1 Δημοσιονομική πολιτική: Περιγραφή/Λειτουργία
 • 9.2 Προϋπολογισμός κράτους: Έννοια
 • 9.3 Πλεόνασμα και Έλλειμμα Προϋπολογισμού: Έννοια, Περιγραφή/Λειτουργία
 • 9.4 Πρωτογενές έλλειμμα και Πρωτογενές Πλεόνασμα: Έννοια
 • 9.5 Δημοσιονομικό έλλειμμα και Δημοσιονομικό Πλεόνασμα: Έννοια
 • 9.6 Δημόσιο χρέος: Έννοια
 • 9.7 Έμμεσοι και Άμεσοι φόροι: Έννοια
 • 9.8 Είδη φόρων: Έννοια, Μορφές/Διακρίσεις
 • 9.9 Φορολογική βάση - Φορολογικά συστήματα - Προοδευτική φορολογία: Έννοια
 • 9.10 Φοροδιαφυγή και Φοροαποφυγή: Έννοια

10. Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

 • 10.1 Οικονομική ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση: Έννοια
 • 10.2 Διαφορά οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης: Περιγραφή/Λειτουργία
 • 10.3 Βιώσιμη ανάπτυξη: Έννοια
 • 10.4 Φτώχεια (σχετική και απόλυτη): Έννοια κατά ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT, Μορφές/Διακρίσεις

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

701 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

907 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1201 ΑΝΔΡΟΥ

1001 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1002 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

401 ΑΡΤΑΣ

702 ΑΧΑΪΑΣ

801 ΒΟΙΩΤΙΑΣ

901 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

301 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

101 ΔΡΑΜΑΣ

908 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

902 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

102 ΕΒΡΟΥ

802 ΕΥΒΟΙΑΣ

803 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

601 ΖΑΚΥΝΘΟΥ

703 ΗΛΕΙΑΣ

201 ΗΜΑΘΙΑΣ

1301 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

103 ΘΑΣΟΥ

402 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

202 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1202 ΘΗΡΑΣ

602 ΙΘΑΚΗΣ

1101 ΙΚΑΡΙΑΣ

403 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

104 ΚΑΒΑΛΑΣ

1203 ΚΑΛΥΜΝΟΥ

501 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1204 ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΗΡ. ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

302 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1205 ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ

903 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

603 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

604 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

203 ΚΙΛΚΙΣ

303 ΚΟΖΑΝΗΣ

1003 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1206 ΚΩ

1004 ΛΑΚΩΝΙΑΣ

502 ΛΑΡΙΣΑΣ

1302 ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1102 ΛΕΣΒΟΥ

605 ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1103 ΛΗΜΝΟΥ

503 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1005 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1207 ΜΗΛΟΥ

1208 ΜΥΚΟΝΟΥ

1209 ΝΑΞΟΥ

906 ΝΗΣΩΝ

904 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

105 ΞΑΝΘΗΣ

1210 ΠΑΡΟΥ

905 ΠΕΙΡΑΙΩΣ


204 ΠΕΛΛΑΣ

205 ΠΙΕΡΙΑΣ

404 ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1303 ΡΕΘΥΜΝΗΣ

106 ΡΟΔΟΠΗΣ

1211 ΡΟΔΟΥ

1104 ΣΑΜΟΥ

206 ΣΕΡΡΩΝ

504 ΣΠΟΡΑΔΩΝ

1212 ΣΥΡΟΥ

1213 ΤΗΝΟΥ

505 ΤΡΙΚΑΛΩΝ

804 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

304 ΦΛΩΡΙΝΑΣ

805 ΦΩΚΙΔΑΣ

207 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1304 ΧΑΝΙΩΝ

1105 ΧΙΟΥ


"Απεριόριστες" οι θέσεις - Κατάταξη όλων των υποψηφίων με σειρά βαθμολογίας - Διορισμοί "εξπρές" σε όλο το Δημόσιο

Γραπτός διαγωνισμό ανοιχτό σε όλους τους υποψηφίους ετοιμάζουν υπ. Εσωτερικών και ΑΣΕΠ

Νέα δεδομένα για τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του Δημοσίου, γνωστό έως τώρα για τις 1.041 θέσεις σε δήμους. υπουργεία, περιφέρειες. Το τοπίο αποσαφηνίζεται και είναι πλέον εντελώς διαφορετικό. Σύμφωνα με πληροφορίες τα νέα δεδομένα έχουν ως εξής:

1) Η προκήρυξη ΔΕΝ θα αναγράφει αριθμό θέσεων
2) Στο διαγωνισμό μετέχουν οι υποψήφιοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του ελληνικού Δημοσίου
3) Με τη βαθμολογία των υποψηφίων θα δημιουργηθεί πίνακας κατάταξης (pool) κατά φθίνουσα σειρά μονάδων ανά κλάδο και ειδικότητα
4) Οι φορείς του Δημοσίου που επιθυμούν προσωπικό θα κάνουν διορισμούς "εξπρές" ανά πάσα στιγμή και σύμφωνα με τις (εγκεκριμένες) ανάγκες τους
5) Η ισχύς του πίνακα θα έχει διάρκεια δύο ετών και αφορά υποψηφίους ΠΕ, ΤΕ
6) Όσοι δεν συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις δεν θα έχουν δικαίωμα μόνιμου διορισμού στο Δημόσιο για τα επόμενα δύο χρόνια
7) Οι αιτήσεις θα υποβληθούν το Δεκέμβριο και οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν το Μάρτιο του 2023
8) Λόγω των χιλιάδων αιτήσεων που αναμένονται, σε αριθμό που δεν έχει γνωρίσει ποτέ το Δημόσιο, το ΑΣΕΠ θα επιλέξει διαφορετική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ανά βαθμίδα, κλάδο και ειδικότητα
9) Έως το τέλος του 2023 θα έχουν "πιάσει δουλειά" στο Δημόσιο περίπου 10.000 υποψήφιοι

Σας ενημερώνουμε πως ο διαγωνισμός αφορά πανελλαδική συμμετοχή και είναι φυσικό ο όγκος υποψηφίων να είναι αρκετά μεγάλος. Για αυτόν κυρίως τον λόγο δεν θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τηλεφωνικές παραγγελίες συμμετοχής. Για συμμετοχή στον διαγωνισμό σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email ή μέσω της φόρμας συμμετοχής.
Ωστόσο λόγω της μεγάλης ζήτησης και των νέων δεδομένων & κανόνων συμμετοχής από το ΑΣΕΠ, για την συμμετοχή απαιτείται η προεξόφληση του κόστους της συμμετοχής και του αντίστοιχου παραβόλου. Καμία αίτηση δεν θα υποβάλλεται εάν δεν έχει προεξοφληθεί.

Με εκτίμηση εκ της Διευθύνσεως

Σε ότι αφορά στους υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), παρότι η σχετική νομοθεσία προβλέπει συμμετοχή και αυτής της κατηγορίας εκπαίδευσης στον γραπτό διαγωνισμό, τελικά θα συνεχίσουν προς το παρόν να προσλαμβάνονται όπως και σήμερα, δηλαδή μέσω προκηρύξεων με σειρά προτεραιότητας, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, όπως ισχύει και για την βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Ενημέρωση σχετικά με το υλικό και τα συγγράμματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας :

Όλα τα στοιχεία και το υλικό που προτείνονται στην ιστοσελίδα μας είναι ανοιχτού περιεχομένου και δεν παρέχονται με χρέωση ή ανταμοιβή. Το περιεχόμενο αυτό δεν αφορά σε εμπορική δραστηριότητα και είναι αναδημοσιευμένο μέσω άλλων ιστοσελίδων. Δεν αποτελεί αποκλειστική ύλη ή βιβλιογραφία προς υποχρεωτική χρήση αλλά αποτελεί ένα βοηθητικό εργαλείο για όσους επιθυμούν να μελετήσουν μόνοι τους χωρίς συμμετοχή σε εξειδικευμένα κέντρα εκπαίδευσης σχετικά με τον διαγωνισμό. Δεν αποσκοπούμε στην εμπορική χρήση των όσων περιλαμβάνονται παραπάνω αλλά συμβάλλουμε ως χέρι βοηθείας στους υποψήφιους που επιθυμούν επιπλέον μελέτη για την συμμετοχή τους. Απαγορεύεται η εκτύπωση και η αναδημοσίευση από το γραφείο μας ολόκληρων των συγγραμμάτων ή μέρος αυτών καθώς δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη περί τούτου.