ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

2021-08-25

Προκήρυξη για την πρόσληψη έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. σχ. έτους 2021-2022 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, των προγραμμάτων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του ελληνικού δημοσίου www.gov.gr.  από την Τετάρτη 25/08/2021 στις 18:00 έως και την Πέμπτη 02/09/2021 και ώρα 23:59, ηλεκτρονική αίτηση με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού που επιθυμούν, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να επισυνάπτονται σε μορφή PDF, με ευκρινή τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτά. 

Στην παρούσα προκηρύσσονται κλάδοι, ειδικότητες και πτυχία, σύμφωνα με τις ανάγκες, των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, των ειδικοτήτων που λειτουργούν στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ και των αναθέσεων μαθημάτων, όπως αυτές έχουν ορισθεί και ισχύουν [ν. 4763/2020( Α΄254), άρθρο 64 παρ. 1 του ν.3996/2011(Α΄170), η υπ' αριθμ. 4341/86/5- 08-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και το υπ.' αριθμ. Πρωτ. 70559/18.08.2021 έγγραφο της νομικής υπηρεσίας του ΟΑΕΔ ]. 

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται: 

1. Ενοποιημένοι κλάδοι: Υποβάλλουν αίτηση όσοι υποψήφιοι κατέχουν πτυχία που εντάσσονται σε ενοποιημένο κλάδο: π.χ. Στον ενοποιημένο κλάδο ΠΕ80-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, υποβάλλουν αίτηση υποψήφιοι με πτυχία Οικονομολόγων, Λογιστών κ.λ.π. Στον ενοποιημένο κλάδο ΤΕ02.02-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ υποβάλλουν αίτηση όσοι υποψήφιοι κατέχουν πτυχία Μηχανολόγου, Θερμοϋδραυλικού, Συγκολλητή κ.λ.π. 

2. Ενοποιημένες Ειδικότητες: Υποβάλλουν αίτηση όσοι υποψήφιοι κατέχουν πτυχία τα οποία εντάσσονται σε ενοποιημένη ειδικότητα π.χ. για την ειδικότητα ΠΕ87.01-ΙΑΤΡΙΚΗΣ, υποβάλλουν αίτηση υποψήφιοι με πτυχία Ιατρών, Φαρμακοποιών και Οδοντιάτρων. 

3. Πτυχία: Προκηρύσσεται πτυχίο το οποίο εντάσσεται σε συγκεκριμένη ειδικότητα π.χ. ΠΕ87.01 Φαρμακοποιοί και υποβάλλουν αίτηση μόνο όσοι υποψήφιοι κατέχουν πτυχίο Φαρμακοποιού ή ΤΕ02.02 Θερμοϋδραυλικών και υποβάλλουν αίτηση μόνο όσοι υποψήφιοι κατέχουν πτυχίο Θερμοϋδραυλικού.


Δείτε παρακάτω αναλυτικά όλες τις περιοχές και τις θέσεις - κλάδους:

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΣ ΑΡΤΑΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

  • ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ΠΕ02 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (ΦΠΨ), ΠΕ04.02 Χημικοί,ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ87 Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας, ΠΕ88.01 Γεωπόνοι, ΠΕ88.03 Ζωϊκής Παραγωγής, ΠΕ88.04 Διατροφής, ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής 
  • ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι, ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ, ΤΕ01.30 Βοηθοί ΒρεφοκόμωνΠαιδοκόμων, ΤΕ.03 Διατροφής 
  • ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΣ, Σχολής Μαθητείας του Ν. 1566/1985, Εμπειροτεχνίτες Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85 ΔΕ.04 Διατροφής