ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

2021-08-22

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη 

 

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων  

Κ α λ ε ί 

τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώμες - γραπτά ή προφορικά σχετικά με τη δημιουργία, αξιοποίηση τοπικών εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων συνεργασιών με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων που απευθύνονται σε συμπράξεις, δίκτυα πόλεων και φορέων, εθνικών και μη, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση καλών πρακτικών. Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, ήτοι: 

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/2007. 

2. Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. 

3. Εμπειρία στην διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει εμπειρία στην υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση έργων τοπικού ενδιαφέροντος, στον σχεδιασμό και παρακολούθηση όλων των φάσεων του έργου καθώς και στην ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

4. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. 

Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους: 

1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 

2. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 

3. Βιογραφικό σημείωμα 

4. Κάθε δικαιολογητικό που αποδεικνύει την εμπειρία του ενδιαφερόμενου στα ανωτέρω αντικείμενα. 

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 

Οι μισθωτοί: υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες: υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν.3584/2007 και πιο συγκεκριμένα: i. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007) ii. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007) iii. Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν.3584/2007) iv. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007). v. Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση ( άρθρο 16 του Ν. 3584/2007) vi. Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007). 


Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Δήμος Ιωαννιτών Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Καπλάνη 7 Τ.Κ. 45444 μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα του Νομού.