ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

2021-08-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη με επιλογή τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασής τους, καλύπτοντας κατεπείγουσες ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν. 

2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ). 

3. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. 

Στο κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου, ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, καθώς και ο χρόνος με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Στις διαδικασίες μπορούν να συμμετέχουν και υποψήφιοι που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόλησης μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών, ωστόσο αυτοί οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται στους πίνακες μετά από τους συνυποψηφίους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε σύνολο δώδεκα (12) μηνών. Παράταση η σύναψη νέας σύμβασης κατά το ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρη. 

4. Λόγω του κατεπείγοντος καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν μέσω της πλατφόρμας https://eservices.igoumenitsa.gr/ από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Ήτοι από την 18-08- 2021 έως και την 24-08-2021 


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, αριθ. Μητρώου ΙΚΑ. 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης