8Κ / 2018

2018-07-02

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2018

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) Θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ (186) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεις του κλάδου ΔΕ Φύλαξης
Πληροφόρησης, ειδικοτήτων ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων.