7Κ / 2018

2018-07-02

ΠΡΟΞΗΡΥΞΗ 7Κ/2018

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμ η Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟ-
ΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»
(Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (158) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕ-
ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟ Υ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕ-
ΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:
Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκατόν δέκα (110) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/ Α), ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Αναλυ-
τές Προγραμματιστές (Τ1/Ζ) - ΠΕ Πτυχιούχοι Πληροφορικής (Τ2/Ζ) - ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί Πληρο-
φορικής (ΔΟ1/Ζ), ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ1/Α).
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δέκα (10) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ3/Α).
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τριάντα οκτώ (38) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α).