ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  9Κ / 2021

2021-10-27

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9K/2021 

ΔΕ Φύλακες Καταστημάτων Κράτησης

ΑΣΕΠ 9Κ/2021. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις πρόσληψης στα Καταστήματα Κράτησης

Πρόσληψη προσωπικού ΔΕ για τα Καταστήματα Κράτησης (φυλακές)

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9K/2021 - ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 58/11.11.2021


9K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4765/2021.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από 22 Νοεμβρίου 2021 έως 2 Δεκεμβρίου 2021

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με την εξωτερική φρούρηση των καταστημάτων κράτησης, με τη φρούρηση των νοσηλευομένων σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων και με τη συνοδεία αυτών για ανάκριση ή παράσταση στα δικαστήρια, για ιατρική εξέταση κατά τη μετακίνηση λόγω λήψης έκτακτης άδειας ή άλλου έργου [π.δ. 215/2006, (Α ́ 217), όπως ισχύει].

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα μεριμνούν για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας του καταστήματος κράτησης, θα συμβάλουν στην ομαλή διαβίωση των κρατουμένων και θα συντείνουν με την εν γένει συμπεριφορά τους στη διασφάλιση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στην αποφυγή της άνισης μεταχείρισης και κάθε μορφής αρνητικής διάκρισης, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης των κρατουμένων, με κατεύθυνση την απόλυση και την ένταξή τους στην κοινωνία.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για την απόδειξη του ύψους του αναστήματος [(άνδρες τουλάχιστον ενός μέτρου και εβδομήντα εκατοστών (1,70) (χωρίς υποδήματα) και γυναίκες τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60) (χωρίς υποδήματα)], προσκομίζουν Βεβαίωση ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικού (ιδιώτη ή δημοσίου) στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται - βεβαιώνεται απαραιτήτως ότι ο/η υποψήφιος/α επώνυμο / πατρώνυμο / μητ / ΑΔΤ / ΑΜΚΑ / Υψομετρήθηκε την ........(ημερομηνία) και διαπιστώθηκε ότι έχει ανάστημα...... (ύψος αναστήματος) σε εκατοστά.

** Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΕΩΣ 1/12/2021