ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  5Ε / 2021

2021-07-29

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Ε/2021

Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

Πανεπιστημιακής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 


ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την πλήρωση συνολικά τριάντα πέντε (35) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει στους κατωτέρω Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας: - Πέντε (5) θέσεων, για την κάλυψη αναγκών του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» - Ν.Π.Ι.Δ., - Είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων, για την κάλυψη αναγκών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) - Ν.Π.Δ.Δ., - Έξι (6) θέσεων, για την κάλυψη αναγκών του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ) - Ν.Π.Ι.Δ., 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 


1. Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» - Ν.Π.Ι.Δ. 

 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10001, θα απασχοληθεί κυρίως με την υποστήριξη επιστημονικών υπευθύνων στην σύνταξη και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, το συντονισμό έργων έρευνας και καινοτομίας (ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκών), τη συγγραφή και επιμέλεια επιστημονικών δημοσιεύσεων, την διάχυση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, την επικοινωνία με συνεργατικές ερευνητικές ομάδες και διεθνείς εταίρους, επενδυτές και χρηματοδότες, τον συντονισμό ομάδων εργασίας και ερευνητικών δικτύων, την παρακολούθηση της προόδου των έργων και των παραδοτέων τους, τη σύνταξη και επιμέλεια εκθέσεων προόδου, και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού έργων. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10002, θα απασχοληθεί κυρίως με την υποστήριξη ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων, την υποστήριξη του Δ.Σ. του Κέντρου, στον άξονα διαχείρισης των έργων και την προβολή και επικοινωνία της επιστήμης και του Κέντρου, με σκοπό την προσέλκυση νέων κονδυλίων. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10003, θα απασχοληθεί κυρίως με την εισαγωγή και διατήρηση των γενετικά τροποποιημένων μυών του Κέντρου στην εσωτερική βάση δεδομένων ή άλλες τοπικές/διεθνείς βάσεις δεδομένων, την υποβολή των γενετικά τροποποιημένων μυών στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Αρχειοθέτησης Μεταλλαγμένων Ποντικών (European Mouse Mutant Archive - EMMA) και επαφή με την εν λόγω μονάδα για τη γενετική και φαινοτυπική περιγραφή των μυών και την εισαγωγή βιοχημικών δεικτών και άλλων φαινοτυπικών αναλύσεων για τον χαρακτηρισμό ζωικών προτύπων ασθενειών του ανθρώπου (in vivo και in vitro) σε τοπικές ή διεθνείς βάσεις δεδομένων.
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10004, θα απασχοληθεί κυρίως με την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων δημιουργίας γενετικά τροποποιημένων ποντικών με την εφαρμογή διαγονιδιακών τεχνολογιών, την εφαρμογή τεχνικών κρυοσυντήρησης για την αρχειοθέτηση των διαγονιδιακών στελεχών και τη διανομή των στελεχών σε εξωτερικούς ερευνητικούς φορείς με την μορφή κατεψυγμένου γενετικού υλικού ή ζωντανών ποντικών. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10005, θα απασχοληθεί κυρίως με τη διαχείριση αποικιών, φροντίδα και χειρισμός ζώων εργαστηρίου, την ταυτοποίηση διαγονιδιακών ζώων, την εφαρμογή πρωτοκόλλων μικροέγχυσης DNA ή RNA (CRISPR/Cas9 μέθοδος) σε πυρήνα ζυγωτού ποντικού, καθώς και μικροενέσεων εμβρυικών βλαστικών κυττάρων σε βλαστοκύστεις ποντικών και τις εμβρυομεταφορές των γενετικά τροποποιημένων εμβρύων σε παρένθετες μητέρες. 


2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ) - Ν.Π.Δ.Δ. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) 

 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10006, θα απασχοληθεί κυρίως με την εφαρμογή στατιστικών μοντέλων για τη χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων ιχθύων και την ανάλυση υδροακουστικών δεδομένων από αλιευτικές έρευνες και υλοποίηση ακουστικών δειγματοληψιών επί ερευνητικών αλιευτικών σκαφών. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10007, θα απασχοληθεί κυρίως με τη στατιστική ανάλυση αλιευτικών και ωκεανογραφικών δεδομένων, την ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων σχετικά με τη θαλάσσια έρευνα και τη διαχείριση και καταχώρηση θαλάσσιων ερευνητικών δεδομένων σε βάσεις δεδομένων. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10008, θα απασχοληθεί κυρίως με τη μοντελοποίηση, επεξεργασία και ανάλυση υδρολογικών και υδροχημικών δεδομένων, εσωτερικών υδάτων. 
 • Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10009, θα απασχοληθεί κυρίως με την οργάνωση και υλοποίηση ιχθυολογικών δειγματοληψιών εσωτερικών υδάτων με εξειδικευμένα εργαλεία δειγματοληψίας, συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων, εισαγωγή και ανάλυση δεδομένων και συμμετοχή στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10010, θα απασχοληθεί κυρίως με την επεξεργασία αλιευτικών δειγμάτων και τεχνικές μελέτης βιολογίας (ηλικία, αναπαραγωγή ή/και διατροφή) θαλάσσιων οργανισμών καθώς και εργασίες πεδίου. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10011, θα απασχοληθεί κυρίως με την οργάνωση και υλοποίηση αλιευτικών και ερευνητικών δειγματοληψιών πεδίου (περιλαμβανομένων και επί σκαφών) για μεγάλα πελαγικά και βενθοπελαγικά είδη, καθώς και εργαστηριακές αναλύσεις βιολογικών δειγμάτων για τον προσδιορισμό πληθυσμιακών παραμέτρων ιχθύων. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10012, θα απασχοληθεί κυρίως με τη μελέτη της οικολογίας και των επιβλαβών ειδών του θαλάσσιου φυτοπλαγκτού με μεθοδολογίες μικροσκοπίας, πειράματα ανάπτυξης καλλιεργειών μικροφυκών και αλληλεπίδρασης με άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, εφαρμογή οικολογικών δεικτών καθώς και τη συμμετοχή σε ωκεανογραφικούς πλόες για δειγματοληψίες. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10013, θα απασχοληθεί κυρίως με τις αναλύσεις θαλάσσιων ιζημάτων για κοκκομετρία, την προετοιμασία ιζημάτων για κύρια στοιχεία, ιχνοστοιχεία, προσδιορισμό ορυκτών, ανάλυση δειγμάτων αιωρούμενου υλικού από ιζηματοπαγίδες και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων καθώς και τη συμμετοχή σε ωκεανογραφικούς πλόες. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10014, θα απασχοληθεί κυρίως με την ηλεκτρονική υποστήριξη, τον χειρισμό βυθομέτρων πολλαπλής δέσμης σάρωσης [MBES], την συλλογή και επεξεργασία των παραγόμενων δεδομένων και με απαραίτητη τη συμμετοχή σε ωκεανογραφικούς ερευνητικούς πλόες. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10015, θα απασχοληθεί κυρίως με τον σχεδιασμό και την τεχνολογική ανάπτυξη / υποστήριξη σε επιφανειακά, υποθαλάσσια μετρητικά συστήματα και καλωδιωμένα πολυ- παραμετρικά παρατηρητήρια πυθμένα στο πλαίσιο ερευνητικών υποδομών με απαραίτητη συμμετοχή σε ωκεανογραφικούς πλόες και εργασίες πεδίου. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10016, θα απασχοληθεί κυρίως με την υποστήριξη θαλάσσιων ερευνητικών υποδομών, την ανάλυση και ποιοτική αξιολόγηση ωκεανογραφικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένου του υποθαλάσσιου ήχου, και τη διαχείριση σταθερών και παρασυρόμενων επιχειρησιακών μετρητικών ωκεανογραφικών συστημάτων με συμμετοχή σε ωκεανογραφικούς πλόες. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10017, θα απασχοληθεί κυρίως με τις χημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό θρεπτικών αλάτων και διαλυμένου οξυγόνου σε θαλασσινό νερό και συμμετοχή σε ωκεανογραφικούς πλόες. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10018, θα απασχοληθεί κυρίως με τις αναλύσεις διοξειδίου του άνθρακα και αλκαλικότητας σε δείγματα θαλασσινού νερού, καθώς και σε άλλες πειραματικές διατάξεις, την ανάπτυξη ηλεκτροχημικών αισθητήρων για την ανίχνευση τοξινών από τοξικό φυτοπλαγκτόν, την επεξεργασία και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων με τη συμμετοχή σε ωκεανογραφικούς πλόες. Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10019, θα απασχοληθεί κυρίως με αναλύσεις και πειραματικές μεθοδολογίες πλαγκτού και μικροβιακής οικολογίας σε θαλασσινό νερό και συμμετοχή σε ωκεανογραφικούς πλόες. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10020, θα απασχοληθεί κυρίως με τις χημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό οργανικών ουσιών και ρύπων με ενόργανες αναλυτικές μεθόδους [αέρια, υγρή χρωματογραφία, φασματομετρία μαζών] και δειγματοληψίες θαλασσινού νερού, ιζημάτων και θαλασσίων οργανισμών μέσω συμμετοχής σε ωκεανογραφικούς πλόες. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10021, θα απασχοληθεί κυρίως με τεχνολογίες αλληλούχησης DNA νέας γενιάς (next generation sequencing) σε πλατφόρμες Illumina και Oxford Nanopore (λειτουργία και συντήρηση μηχανημάτων αλληλούχησης νουκλεϊνικών οξέων), κατασκευή βιβλιοθηκών DNA, πρωτογενής ανάλυση και εκτίμηση αποτελεσμάτων). 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10022, θα απασχοληθεί κυρίως με μελέτες φυλογένεσης / φυλογεωγραφίας, πληθυσμιακής γενετικής και γενωμικής, υβριδισμού και γενετικής και γενωμικής του τοπίου. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10023, θα απασχοληθεί κυρίως με τη γενετική και δυναμική πληθυσμών θαλάσσιων ασπονδύλων. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10024, θα απασχοληθεί κυρίως με τη διαχείριση ιχθυοπληθυσμών σε ιχθυοκλωβούς διαφόρων Μεσογειακών ψαριών (μαγιάτικο, τσιπούρα, κρανιός, λαβράκι), την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους με κάμερες, ηχοβολιστικά, τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10025, θα απασχοληθεί κυρίως με την καλλιέργεια πλαγκτονικών οργανισμών και τη διαχείριση πειραματικών πληθυσμών Μεσογειακών ιχθυδίων σε δεξαμενές κατά τη φάση της προπάχυνσης. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10026, θα απασχοληθεί κυρίως με πειραματικές εκτροφές ιχθύων και με μικροβιολογικες και ιστολογικές αναλύσεις ιχθύων. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10027, θα απασχοληθεί κυρίως με πειραματικές εκτροφές ιχθύων και με βιοχημικές αναλύσεις ιχθύων και ιχθυοτρόφων. Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών και Τεκμηρίωσης 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10028, θα απασχοληθεί κυρίως με την οργάνωση και διαχείριση δράσεων σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (monitoring) νεφουπολογιστικών συστημάτων εικονικών μηχανών, συστοιχιών υψηλής απόδοσης και δικτύων πληροφορικής, καθώς και με την διαχείριση του κύκλου ζωής των συστημάτων αυτών, με σκοπό την υποστήριξη των ερευνητικών υποδομών και των διοικητικών υπηρεσιών. 


3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ - Ν.Π.Ι.Δ. 

 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10029, θα απασχοληθεί στο ερευνητικό εργαστήριο Ανοσολογίας Λοιμώξεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ κυρίως με εργασίες λειτουργικής οργάνωσης του εργαστηρίου, διαχείρισης αναλωσίμων και υλικών, ανάπτυξης και εφαρμογής τεχνικών και ερευνητικών πρωτοκόλλων, σχεδιασμού και εκτέλεσης πειραμάτων, ανάλυσης, επεξεργασίας και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, συμμετοχής στη συγγραφή ερευνητικών προγραμμάτων και συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών και νέων επιστημόνων, οι οποίοι ασκούνται στο εργαστήριο και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους εάν απαιτηθεί. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10030, θα απασχοληθεί κυρίως με την εργαστηριακή διάγνωση νευρολογικών νόσων και ανάπτυξη νέων διαγνωστικών εξετάσεων, τη διαχείριση ραδιενεργών υλικών και τήρηση κανονισμών και αρχείων εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής κατηγορίας-Α1, την ανάπτυξη και αξιολόγηση εργαστηριακών μεθόδων και τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10031, θα απασχοληθεί στη Μονάδα Βλαστικών Κυττάρων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ κυρίως με εργασίες λειτουργικής οργάνωσης της Μονάδας, διαχείρισης αναλωσίμων υλικών, ανάπτυξης, εφαρμογής και βελτιστοποίησης ερευνητικών πρωτοκόλλων κυτταρικού επαναπρογραμματισμού και κατευθυνόμενης διαφοροποίησης σε επαγόμενα νευρικά κύτταρα, την εφαρμογή πρωτοκόλλων μικροσκοπίας για τη μελέτη του εγκεφάλου και των ασθενειών του, σχεδιασμού και εκτέλεσης πειραμάτων, ανάλυσης, επεξεργασίας και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, συμμετοχής στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων και την υλοποίηση ερευνητικών έργων, συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση φοιτητών και νέων επιστημόνων που ασκούνται στο Ινστιτούτο και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους εάν απαιτηθεί. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10032, θα απασχοληθεί στη μονάδα Βιοπληροφορικής και Εφαρμοσμένης Γενωμικής / Υποδομή Αλληλούχισης του ΕΙΠ κυρίως με εργαστηριακές διαδικασίες για την προπαρασκευή δειγμάτων / μοριακών βιβλιοθηκών προς αλληλούχιση, η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνικών και εργαστηριακών πρωτοκόλλων αλληλούχισης, εργασίες λειτουργικής οργάνωσης του εργαστηρίου, συμμετοχή στη διαχείρισή ερευνητικών προγραμμάτων και στην εκπαίδευση φοιτητών και νέων επιστημόνων καθώς και παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης προς τρίτους. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10033, θα απασχοληθεί στο εργαστήριο Μοριακής Γενετικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, κυρίως με εργασίες λειτουργικής οργάνωσης του εργαστηρίου, διαχείρισης αναλωσίμων υλικών, ανάπτυξης, εφαρμογής και βελτιστοποίησης ερευνητικών πρωτοκόλλων, σχεδιασμού και εκτέλεσης πειραμάτων, ανάλυσης, επεξεργασίας και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, συμμετοχής στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων και την υλοποίηση ερευνητικών έργων, συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση φοιτητών και νέων επιστημόνων που ασκούνται στο Ινστιτούτο και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους εάν απαιτηθεί. 
 • Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με κωδ. 10034, στο ερευνητικό εργαστήριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ κυρίως με Συμβολή στις ερευνητικές δραστηριότητες της Ομάδας Νευρικών Βλαστικών κυττάρων και Νευροαπεικόνισης, την ανάπτυξη πρωτοκόλλων κυτταρικού επαναπρογραμματισμού για την παραγωγή επαγόμενων νευρώνων και μελέτη των εμπλεκόμενων μηχανισμών, την εφαρμογή πρωτοκόλλων μικροσκοπίας σε κύτταρα και πειραματόζωα για τη μελέτη του νευροεκφυλισμού και της νευροαναγέννησης, τη διαχείριση διαγονιδιακών σειρών ποντικών και τη συμμετοχή στην υλοποίηση ερευνητικών έργων και στην εκπαίδευση φοιτητών και νέων επιστημόνων, οι οποίοι ασκούνται στο εργαστήριο.ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: